Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN Studio Charlatan
1. ALGEMEEN
1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Studio Charlatan en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
1.2. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het verlenen van een opdracht aan Studio Charlatan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

2. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
2.1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
2.2. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte cq. orderbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2.4. Afspraken die nadien worden gemaakt tussen opdrachtgever en Studio Charlatan en die afwijken van de offerte zullen door Studio Charlatan schriftelijk worden bevestigd. Ook deze bevestiging dient ondertekend geretourneerd te worden.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Studio Charlatan zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
3.2. Studio Charlatan voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.
3.3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om juiste en tijdige levering van het project door Studio Charlatan mogelijk te maken, zoals het aanleveren van audio, bestanden of andere noodzakelijke gegevens.
3.4. Studio Charlatan kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een bepaalde leverdatum. Bijvoorbeeld te laat leveren door ziekte is een geval van overmacht.

4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
4.1. Het in het kader van de overeenkomst door Studio Charlatan geleverde blijft eigendom van Studio Charlatan totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Studio Charlatan gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.
4.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Charlatan jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte audio en/of bestanden.

5. GEBRUIK EN LICENTIE
5.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van de audio indien hij/zij de (betalings-)verplichtingen niet nakomt of wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
5.3. Studio Charlatan heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid de audio te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. I

6. HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN
6.1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2. Indien Studio Charlatan door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

7. BETALING
7.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, zullen de door opdrachtnemer gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaus ten laste komen van de opdrachtgever.
7.2. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie is Studio Charlatan gerechtigd om vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen.
7.3. De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan opdrachtnemer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met het gefactureerde bedrag.
7.4. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.5. Vorderingen bij faillissement In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Studio Charlatan en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Studio Charlatan onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten m.b.t. de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2. Wanneer Studio Charlatan op grond van gedragingen van de opdrachtgever redelijkerwijs de opdracht niet meer kan afronden dient de opdrachtgever evengoed het honorarium en de gemaakte kosten te betalen.

9. GARANTIE EN VRIJWARING
9.1. De opdrachtgever vrijwaart Studio Charlatan voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte audio of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1.Studio Charlatan is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan, fouten of tekortkomingen van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, fouten of tekortkomingen in de audio en/of bestanden die door de opdrachtgever reeds zijn aangeleverd.
10.2.Deze Algemene voorwaarden blijven van kracht, ook indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van bedrijfsnaam, rechtsvorm of eigenaar verandert.